Projecte d'intervenció

El projecte d’intervenció que es presenta va dirigit a aquells infants de 6-12 anys derivats al centre, on en el motiu de la demanda són les dificultats d’aprenentatge o problemes emocionals associats, amb un diagnòstic professional previ.

Es desenvoluparà en sessions individuals, durant els primers 30 minuts de l'hora setmanal d'atenció de cada alumne/a. No es nega l'opció de poder fer alguna sessió amb un grup reduït d'alumnes. Es valorarà al llarg del projecte.

FASE 1:  PLANIFICACIÓ
DATA:  Febrer/Març  2013             
HORES: 30h aproximadament
Anàlisis conjunt de la demanda amb els agents implicats
Objectius:
-       Definir la demanda i acordar objectius.
-       Revisar els recursos disponibles al centre i buscar-ne de nous.
-       Establir un calendari.
Destinataris/àries:
-       Psicopedagoga.
-       Alumna en pràctiques.
Activitats i continguts
-       Contrastar les necessitats de la demanda amb els actors implicats.
-       Búsqueda i disseny de recursos didàctics.
Instruments i/o tècniques
-       Conversa, bibliografia, webgrafia, jocs didàctics, IPad, PDI
Temporització i/o dedicació personal
-       2h conjuntament amb la psicopedagoga del centre: estudi de casos i calendari
-       Xh per revisar els recursos disponibles. No es poden concretar les hores ja que serà una feina que es dugui a terme al llarg del pràcticum II, seguint les necessitats que sorgeixin en cada moment.
Indicadors d’avaluació
-       S'observa treball en equip.
-       Es duen les tasques a terme dins del període estimat.
Obtenir informació dels infants
Objectius:
-       Realitzar una valoració cognitiva i emocional del nen/a.
Destinataris/àries:
-       Infants.
-       Famílies.
Activitats i continguts
-       Entrevista amb la família i l'alumne/a.
-       Passar els tests necessaris en cada cas. En alguns dels alumnes aquestes dades ja s'han obtingut durant el pràcticum I.
-       Coordinació amb serveis externs, si fos necessari.
Instruments i/o tècniques
-       Fulls de registre.
-       Qüestionari per les famílies.
-       Test estandaritzat Wisc IV (valoració QI)
-       Tests estandaritzats STAIC i TAMAI (valoració QE)
-       Dibuix infantil com a eina diagnòstica (THP i família).
-       Observació a través del joc (joc simbòlic, puzzles,...).
Temporització i/o dedicació personal
-       1h per les entrevistes.
-       2-5h per test i joc (depenent de cada cas).
-       1-3h per revisar informació i corregir els tests.
Indicadors d’avaluació
-       Es duen les tasques a terme dins del període estimat.
-       S'explica a totes les famílies el treball que es durà a terme al llarg de les sessions.
-       Es mostra empatia i acompanyament a les famílies al llarg del procés.

FASE 2 : DESENVOLUPAMENT
DATA: Març/Abril/Maig 2013                     
HORES: 40h
Aplicar el pla d'actuació de la intervenció psicopedagògica
Objectius:
-       Elaborar recursos didàctics i fulls de registre.
-       Millorar la capacitat de l'alumnat per expressar les seves emocions.
-       Potenciar l'autoestima dels alumnes.
-       Enregistrar, en format vídeo, alguna sessió.
Destinataris:
-       Infants.
Activitats i continguts
-       Semàfor de les emocions (imatges emocions i fotografies dels infants).
-       Saber situar-se en l'Escala emocional.
-       Explicació i treball posterior de contes.
-       Treball de les historietes de En la mente 1 i 2 (Monfort, M.).
-       Dramatitzacions amb titelles.
-       Jocs de role-playing.
-       La capsa dels desitjos.
-       Programa Decideix Vol I.
Instruments i/o tècniques
-       GROP (2009). Actividades para el desarrollo de la inteligencia emocional en los niñosBarcelona: Parramón.
-       Ibarrola, B. (2003). Cuentos para sentir. Educar los sentimientos. Madrid: SM.
-       Ibarrolla, B., y otros (2003). Sentir y pensar. Madrid: SM.
-       Renom, A. (2003). Educación emocional. Programa para la educación primaria. Barcelona: Praxis.
-       Abellán Pérez, M.T., Martí, M. Món d’emocions (Sis quadernets de treball per a infants de primària) Editorial Barcavona. Barcelona 2012
-       Sentir i pensar. Dinàmiques i activitats. Programa d’Intel·ligència Emocional per a nens i nenes de 3 a 5 anys. Educació Infantil. Editorial Cruïlla. Barcelona, 2005.
-       Posa't un conte (Puc-Pac) Eina pedagògica per a treballar la intel·ligència emocional, la resolució de conflictes i l'educació de valors. Capses amb un conte, làmines i detalls de disfresses per a representar el conte.
-       http://www.xtec.cat/~mmontene/web/educacioemocional.htm
-       http://blocs.xtec.cat/recursosee/category/emocions/
-       http://blocs.xtec.cat/experienciadevidapsico/cosetes-sobre-educacio-de-les emocions/
-       http://emocionat2.blogspot.com.es/
-       En tot moment es tindrà en compte la creació d'un vincle d'afectivitat vers els infants.
Temporització i/o dedicació personal
-       Xh per l'elaboració del material necessari.
-       Tot i que la sessió és de 60min, els 30 primers minuts es dedicaran a desenvolupar aquestes activitats, la resta es destinarà al seguiment de la reeducació de cada alumne/a.
Indicadors d’avaluació
-       Identifica com se sent a cada moment.
-       Coneix els seus sentiments vers les persones.
-       Intenta tenir pensaments positius encara que se senti malament.
-       Narra experiències de convivència viscudes a l'escola i a casa.
-       Mostra confiança i seguretat en ell mateix.
-       Mostra equilibri emocional en la superació de dificultats.
-       Mostra iniciativa a l'hora de desenvolupar activitats.
-       Es mostra satisfet amb el material exposat per a cada activitat.
-       S'han fet gravacions de les sessions.
Compartir la informació obtinguda amb la tutora de pràctiques
Objectius:
-       Analitzar plegades la informació.
-       Debatre diferents possibilitats.
-       Consensuar decisions.
Destinataris:
-       Psicopedagoga.
-       Alumna de pràctiques.
Activitats i continguts
-       Comunicar i compartir la informació.
Instruments i/o tècniques
-       Anàlisi i reflexió sobre la informació recollida, a partir de converses, tot contrarestant amb la bibliografia consultada.
-       Visionar plegades els enregistraments en vídeo d'alguna de les sessions, per tal d'extreure més informació.
Temporització i/o dedicació personal
-       De 30min a 60min setmanalment, segons sigui necessari.
Indicadors d’avaluació
-       Es compleix amb les hores de coordinació setmanals (traspàs d'informació, dubtes sobre algun cas, etc.).
-       S'han anat anotat les reflexions en un full de registre creat anteriorment.
Participació de les famílies
Objectius:
-       Comunicar les actuacions.
-       Fer palesa la importància de la seva implicació.
Destinataris:
-       Famílies.
-       Alumna de pràctiques.
-       Psicopedagoga.
Activitats i continguts
-       Mediació entre les famílies i els centres educatius, en els casos on sigui necessari.
Instruments i/o tècniques
-       Mostres de resultats, observacions, etc.
Temporització i/o dedicació personal
-       Es destinarà 1h per a cada família al final del pràcticum II.
-       Les hores destinades a la coordinació amb els centres o serveix externs, variaran segons les necessitats.
Indicadors d’avaluació
-       S'ha fet les coordinacions necessàries amb el centre, serveis externs,... quan ha estat necessari.
-       S'han expressat les actuacions desenvolupades i les observacions obtingudes en cada cas, a la família corresponent.

FASE 3: AVALUACIÓ
DATA:  Juny 2013                   
HORES: 5h
Valoració final dels infants i del pla d'actuació.
Objectius:
-       Seguiment dels alumnes.
-       Fer les adaptacions necessàries.
Destinataris:
-       Infants i famílies.
-       Alumna de pràctiques.
-       Tutora de pràctiques.
Activitats i continguts
-       Avaluació de la situació conjuntament amb les famílies i la psicopedagoga del centre. També amb els infants que hi han participat.
-       Reflexió conjunta amb la tutora de pràctiques sobre el projecte d'intervenció dut a terme.
-       Anàlisi de punts forts i febles de la intervenció.
Instruments i/o tècniques
-       Full de registre on se seguiran anotant les observacions fetes al llarg de les sessions.
-       La reflexió es farà a partir de les gravacions, activitats i comentaris exposats al llarg del projecte.
Temporització i/o dedicació personal
-       1h per entrevista amb les famílies.
-       De 2 a 4h per valorar el projecte amb la tutora de pràctiques.
Indicadors d’avaluació
-       S'han valorat els fulls de registre elaborats i s'han seguit fent servir.
-       El centre es mostra satisfet amb el material exposat al llarg del projecte.
-       Els alumnes han gaudit de les activitats plantejades en cada moment.
-       S'ha observat bona relació amb les famílies, mantenint-les al corrent dels acords presos i les observacions fetes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada